Aanpak en procedure van de passendheidstoets

Aanpak en procedure van de passendheidstoets

Het Topteam Chemie heeft de vier Programmaraden gevraagd de toetsing op passendheid uit te voeren. De Programmaraden zijn organen van het TKI Chemie. Zij nemen deze taak vanaf 1 januari 2016 op zich. Zij zullen hun werk doen in een sfeer van flexibiliteit, vertrouwen en overleg:

  • Flexibiliteit: het gaat om innovatieve initiatieven, dus een open mind wat betreft de passendheid is voor de Programmaraden vanzelfsprekend. Anderzijds spreekt het ook vanzelf in de initiatieven de ontwikkeling van de Nederlandse chemiesector centraal moet staan; 
  • Vertrouwen en vertrouwelijkheid: de leden van de Programmaraden zijn binnen hun eigen werkveld vooraanstaande ondernemers en onderzoekers; zij hebben een goed overzicht van het hele chemieveld; zij hebben een plicht tot geheimhouding van alle informatie die aan hun als programmaraadslid wordt voorgelegd; zij hebben daarvoor ook een geheimhoudingsverklaring getekend; Voor de volledigheid: de directeur en medewerkers van TKI Chemie hebben eveneens een geheimhoudingsplicht.
  • Overleg: als zich een verschil van inzicht lijkt te gaan voordoen over de passendheid, zullen de betrokken programmaraadsleden en het TKI Chemie zich inspannen om de situatie te bespreken met de initiatiefnemers en via overleg tot een vergelijk te komen; hiervoor bestaat een geschillenregeling; het doel is en blijft om innovatie in de chemie te stimuleren en versterken. 

Initiatiefnemers van een nieuwe PPS kunnen hun project of programma bij het TKI Chemie aanmelden door een formulier in te vullen en op te sturen naar tkichemie@tkichemie.nl. De initiatiefnemers geven zelf aan bij welke roadmap(s) zij hun initiatief vinden passen. Afhankelijk van de omvang van het initiatief toetsen twee of meer leden van de desbetreffende Programmaraad of –raden het initiatief. Als zij het passend vinden, stuurt het TKI Chemie in de regel binnen twee weken aan de initiatiefnemers een passendheidsverklaring. 

Als de bij een toetsing betrokken leden van de Programmaraad vragen hebben over de passendheid van een initiatief, neemt het TKI Chemie contact op met de initiatiefnemers voor overleg om te bezien of en hoe de passendheid verbeterd kan worden.

Het TKI Chemie is initiatiefnemers graag van dienst als zij zich al tijdens de voorbereidingsfase willen laten adviseren over de passendheid van hun ideeën. Neem hiervoor contact op met het TKI-bureau

De ‘zwaarte’ van de toets hangt af van de omvang van het PPS-initiatief

De vuistregel is: hoe groter het initiatief, hoe meer experts betrokken zijn bij de toetsing, zie de tabel hieronder. Voor initiatieven die bij meer dan één roadmap worden aangemeld, zal het TKI zoveel als mogelijk is expertise uit verschillende Programmaraden benutten. 

Totaal budget van initiatief (cash + in kind; publiek + privaat)      

Toets uit te voeren door:

Ter oriëntatie: financieringsvormen NWO ENW PPS-fonds

≤ k€ 25

Voorzitter en vicevoorzitter van de meest relevante Programmaraad

KIEM

k€ 25 < x ≤ k€ 750*

Voorzitter en vicevoorzitter van de meest relevante Programmaraad

LIFT, kleinere Technology Area (TA)

k€ 750 < x ≤ k€ 2.000*

Voorzitter, vicevoorzitter en 2 leden van de meest relevante Programmaraad

Grotere TA,  CHIPP

x > k€ 2.000**

Alle leden van de meest relevante Programmaraad

Onderzoeksprogramma’s***

 Bijzonderheden:

* Initiatieven met een totaalbudget van k€ 2.000 of minder kunnen doorlopend voor toetsing worden ingediend bij TKI Chemie. Let echter op de deadlines van het NWO ENW PPS-fonds en de daarmee samenhangende deadlines van TKI Chemie (zie hier).

** Voor initiatieven met een totaalbudget van meer dan k€ 2.000 is twee keer per jaar een toetsingsmoment, wanneer alle Programmaraden voltallig vergaderen. De precieze data worden op deze website gepubliceerd. De deadline voor aanmelding bij het TKI Chemie is voor deze grote initiatieven een maand vóór de vergaderingen van de Programmaraden.

*** Programma’s waarvoor calls for proposals uitgeschreven gaan worden, toetst het TKI op basis van (een samenvatting van) de programmatekst. Als het programma eenmaal passend is bevonden, hoeven de projecten die op basis van de calls worden geselecteerd, niet meer apart te worden getoetst. Immers, de geselecteerde projecten passen binnen het programma en het programma past binnen één of meer roadmaps.

 

 

 

Terug naar overzicht