Leaflets Chemie voor Energie, Gezondheid en een Circulaire Economie

Leaflets Chemie voor Energie, Gezondheid en een Circulaire Economie

Onze energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen in de transitie naar een CO2-neutrale economie. Grondstoffen moeten volledig efficiënt worden ingezet en hergebruikt. En dat in combinatie met een wereldbevolking die de komende decennia exponentieel zal toenemen naar circa negen miljard in 2050. Uitdagingen die de chemie met andere sectoren kan aangaan. De Topsector Chemie publiceert als handreiking voor samenwerking met andere sectoren en de overheid het drieluik ‘Chemie maakt…’.

Chemie maakt… nieuwe energie
In het Klimaatakkoord van Parijs is het streven vastgelegd om de opwarming van de aarde te beperken tot een maximale temperatuurstijging van anderhalve graad Celsius. Dit vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen, tot praktisch nul in 2050. In dat jaar wordt elektriciteit duurzaam opgewekt, worden gebouwen voornamelijk verwarmd door aardwarmte en elektriciteit, hebben bedrijven hun productieprocessen aangepast naar nieuwe grondstoffen en energiebronnen, koken huishoudens niet langer op aardgas en rijden er vrijwel alleen elektrische auto’s. Hoe maakt chemie nieuwe energie?

Chemie maakt… leven gezonder
De wereldbevolking zal naar verwachting de komende decennia exponentieel toenemen naar circa negen miljard in 2050. Deze bevolkingstoename en de vergrijzing in Europa en grote delen van Azië plaatsen ons nu voor een aantal urgente vraagstukken op het gebied van gezondheid en voeding. In Nederland is in 2030 bijna 1 op de 4 Nederlanders ouder dan 65 en in dat jaar hebben naar schatting 7 miljoen Nederlanders één of meer chronische ziekten.. De toename van mensen met ouderdomsziekten vormt hiermee een uitdaging, zowel voor de gezondheidszorg als voor de samenleving als geheel. Hoe maakt chemie leven gezonder?

Chemie maakt… de Nederlandse economie circulair in 2050
Het kabinet heeft de ambitie om in 2030 een (tussen)doel te halen van vijftig procent minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Ook heeft het kabinet een perspectief geschetst waarbij grondstoffen in 2050 volledig efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. Winning van eventuele nieuwe grondstoffen vindt dan op duurzame wijze plaats en dit zal de verdere aantasting van de sociale en fysieke leefomgeving, en van de gezondheid voorkomen. Producten en materialen worden zo ontworpen dat hergebruik mogelijk is met zo min mogelijk waardeverlies en zonder schadelijke emissies naar het milieu. Hoe maakt chemie de Nederlandse economie circulair in 2050?

Samen werken aan morgen
De publicaties ‘Chemie maakt…’ zijn publicaties van de Topsector Chemie als handreiking aan andere sectoren, overheden, kennispartijen en de samenleving om samen te werken aan de innovaties van morgen.

Download de drie publicaties ‘Chemie maakt…’

Chemie maakt… nieuwe energie

Chemie maakt… leven gezonder

Chemie maakt… de Nederlandse economie circulair in 2050


Meer informatie?

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via info@topsectorchemie.nl.

Terug naar overzicht